Co je koučování a kdo je kouč? + přehledná tabulka pojmů

Koučování dříve znamenalo trénovat, připravovat ke zkouškám nebo cvičit. Dnes jde především o způsob komunikace a práce s lidmi, díky němuž rychleji a lépe nacházejí řešení různých situací překonávají pracovní nebo osobní problémy a zajišťují svůj profesionální rozvoj.

Kouč vede svého klienta pomocí cílených a strukturovaných otázek, aby si sám koučovaný rozebral svoji situaci, našel a vybral řešení a většinou ho i provází na cestě realizace daného řešení. (Medlíková, 2010)

Co kouč nedělá?

Neradí, neučí, pouze směruje koučovaného k výsledku. U kouče nerozhoduje vzdělávání, ale musí mít potřebný výcvik v koučovacích dovednostech. Rozsah tohoto výcviku je různý a většinou jde o několik let. (Medlíková, 2010)

Další definice kouče a koučování

ICF – Mezinárodní federace koučů

Koučink představuje důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, jeho cíle nebo přání.

Koučink využívá procesů zkoumání a sebeobjevování k budování klientova uvědomění a přijetí zodpovědnosti, kterého dosahuje prostřednictvím větší struktury, podpory a aktivní zpětné vazby.

Proces koučinku pomáhá klientovi nejen přesně definovat jeho cíle, ale také i těchto cílů dosahovat rychleji a s větší efektivitou, než pokud by koučinku nevyužíval.

Kouč:

 • pomáhá lidem lépe stanovit jejich cíle a následně takto stanovených cílů i dosahovat,
 • chce od svých klientů vždy o něco víc, než čeho by dosáhli bez jeho podpory,
 • podporuje své klienty, aby dosáhli výsledků rychleji a efektivněji,
 • předkládá možnosti a nástroje, zajišťuje pomoc a strukturu pro získání větší efektivity.
 • „Díky kvalitnímu koučinku dosahují klienti lepších výsledků a dosahují jich rychleji.“

Koučování je moderní metoda vedení lidí. Avšak oproti jiným metodám, je koučování založeno na rozvoji jedinečného potenciálu konkrétního člověka. Cílem je tedy podpora sebedůvěry koučovaného ve smyslu, kdy si sám v sobě uvědomí své kvality a bude schopen je aplikovat do svého běžného nebo pracovního života. (Whitmore, 2014)

Proces koučování funguje na principu individuálních rozhovorů mezi koučem a koučovaným. Kouč využívá otázek, kterými koučovaného vede k vnímání reality a získává odpovědi, které ho vedou k odpovědnosti. (Fischer-Epe, 2006)

A.Crkalová, N. Riethofa (2012) uvádějí, že kouč by měl splňovat všech 8 kompetencí profesionálního kouče, které jsou stanoveny EMCC (Europaen Mentoring and Coaching Council). A to : sebepoznání a sebeporozumění, závazek k seberozvoji, kontraktování, vytváření vztahu, rozvíjení nápadů a učení, orientace na akci a výsledky, využívání modelů a technik, vyhodnocování.

Rozdíl mezi koučem (koučováním) a psychologem (terapií)

Zásadní rozdíl mezi koučováním a terapií je ten, že terapie se obvykle dívá do minulosti a snaží se najít příčinu. Kdežto koučování se dívá do budoucnosti a snaží se najít řešení.

I tak se ale setkáváme s tím, že psycholog vystupuje v podobné roli, jako kouč. Tedy řeší minulost, přítomnost a budoucnost. Pomáhá klientovi porozumět podstatě své aktuální situace (taktéž formou otázek). Oba zároveň pečují, naslouchají, netlačí klienta nikam a pracují s jeho emocemi.

Psycholog musí mít vysokoškolské vzdělání + pětiletý terapeutický výcvik, aby mohl dělat terapeuta.

Přehledné shrnutí blízkých profesí kouče

Místo působeníS čím pracuje a co děláOsobnost
KoučOsobní kouč, firma - interní nebo externí koučRozvíjí potenciál člověka. Pomáhá s osobnostním rozvojem. Otevírá koučovanému možnosti lepšího uplatnění svých schopností a dovedností.

Př. Úspěšné dosažení jakéhokoliv cíle (státnice, BP, DP, maraton, nová práce, lepší vztahy, zvýšení sebevědomí apod.)
Empatický, nevnucující svůj názor, neradí, neučí, podporuje, klade správné otázky, diskrétní, musí mít výcvik.
LektorŠkola, vzdělávací instituce, externí učitelUčí. Předává teoretické znalosti a praktické dovednosti.

Př. Ve škole nebo firmě vzdělává a předává odborné znalosti, jak studentům, tak zaměstnancům.
Vysokoškolské vzdělání, prezentátor, znalý obsahu, umí zaujmout, umí vysvětlit, odbornost, inspiruje.
MentorFirmaPředává zkušenosti nově přícházejícím kolegům na základě svých zkušeností a praxe.

Př. Zaučení nových kolegů ve firmě a předání zkušeností, vědomostí atd.
Praxe a zkušenosti, empatie, schopnost předat své znalosti.
TrenérSportoviště, tréningová centra, externí trenérSpojený s fyzickou aktivitou a sportem. Rozvíjí senzomotoriku, pomáhá překonávat fyzické i psychické limity spojené především se sportem.

Př. Trenér ve sportu, ale také čím dál častěji trenér obchodních či prezentačních dovedností.
Motivuje, trénuje k co nejlepším výsledkům.
TutorŠkola, firmaSe studenty, kteří procházejí problémem / učivem, kterou tutor velmi dobře rozumí může pomoci a vysvětlit.

Př. Doučuje matematiku mladší studenty, kteří kurzem matematiky teprve procházejí.
Schopnost vysvětlit danou problematiku, empatie, IT schopnosti - elearning, prezentační dovednosti.
PsychologVětšinou externí nebo vlastní zázemíPracuje s lidmi, kteří mají nějaký problém / blok z minulosti. Hledá příčiny.

Př. Pomáhá řešit problém z minulosti. Také se zaměřuje na deprese, psychosomatiku a mnohé další.
Empatie, citlivý, diskrétní, dlouholetý výcvik.

Vlastní práce na základě zdrojů a Mgr. Nováková a Mgr. Jíchová, Varšava 2016

Máte zájem si vyzkoušet koučování na vlastní kůži?
Nabízím hodinu na vyzkoušení.

PŘEJI HEZKÝ DEN

 

Seznam zdrojů

 1. BEDNÁŘ, Vojtěch. Byzmag: Elektronický časopis pro podporu podnikání v ČR [online].
 2. PRŮCHA, Jan a Jaroslav VETEŠKA. Andragogický slovník. Praha: Grada, 2014, 320 s. ISBN 978-80-247-4748-4.
 3. MEDLÍKOVÁ, Olga. Náš lektor: Kdo je kdo – lektor, trenér, učitel… [online].
 4. Medlíková, Olga. Lektorské dovednosti – manuál úspěšného lektora.
 5. PÍŠOVÁ, Michaela; DUSCHINSKÁ, Karolina. Mentoring v učitelství: výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2011. 204 s. ISBN 978-80-7290-589-8.
 6. ČIHÁKOVÁ, Hana (ed.). Osobnost lektora dalšího vzdělávání: sborník příspěvků z 11. konference partnerství TTnet ČR. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2011. ISBN 978-80-87063-51-4.
 7. LANGER, Tomáš. Moderní lektor: průvodce úspěšného vzdělavatele dospělých. Praha: Grada Publishing, 2016. ISBN 978-80-271-0093-4.
 8. DAŇKOVÁ, Michaela. Koučování: kdy, jak a proč. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2013. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-4121-5.
 9. WHITMORE, J. Koučování. 3rd ed. Praha: Management Press, 2014. 243 p. ISBN 978-80-7261-273-4.
  FISCHER-EPE, Maren. Koučování: zásady a techniky profesního doprovázení. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-140-9.
 10. BOBEK, Milan a Petr PENIŠKA. Práce s lidmi: učebnice poradenství, koučování, terapie a socioterapie pro pomáhající profese : s úvodem do filozofie práce s lidmi, systémových věd a psychologie. Brno: NC Publishing, 2008. Gaia. ISBN 978-80-903858-2-5.
 11. CRKALOVÁ, A., RIETHOF, N. Průvodce světem koučování a osobnostní typologie: Inspirace pro praxi. 1st ed. Praha: Management Press, 2012. 336 p. ISBN 978-80-7261-252-9.
 12. PRŮCHA, Jan a Jaroslav VETEŠKA. Andragogický slovník. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. ISBN 978-80-247-4748-4.
 13. CLANCEY, William J. Knowledge based tutor. US4847784 A. 

Related Posts

Nebyly nalezeny žádné výsledky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Prosím, vyplňte toto pole.
Prosím, vyplňte toto pole.
Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.